تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
حقوق خصوصی 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
دکترا 
 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه فردوسی مشهد