سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه  
استاد 
1394/07/16 
ادامه دارد 
اصول 
تدریس 
حوزه علمیه 
استاد 
1394/08/17 
ادامه دارد 
فقه